Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw nabór wniosków w 2012 r

 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


Cel działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości
i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Podstawa prawna

Art. 54 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006 r.).

Uzasadnienie 

Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i
poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego
rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.

Zakres pomocy w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7) usług transportowych;
8) usług komunalnych;
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania towarów; 
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
które mają zastosowanie do tej operacji;
3) siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku
operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości,
znajdują się:
a) w miejscowości należącej do:
− gminy wiejskiej albo
− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys.
mieszkańców, albo
− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.
mieszkańców -
w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie
uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje
producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla
gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowośći
należącej do:
− gminy wiejskiej albo
− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys.
mieszkańców, albo
− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.
mieszkańców -
w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup
producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów
owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw
rolnych lub leśnictwa,
4) biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione
jest zakresem rzeczowym operacji.

Beneficjent

Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo
zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł
2 mln euro.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
1) 100 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 1 miejsca pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem
rzeczowym operacji;
2) 200 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
3) 300 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsca pracy
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem
rzeczowym operacji.

Kody PKD na które przysługuje dotacja

Maksymalna wysokość dotacji udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie
realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł.

W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do
Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna
wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu,
wynosi 100 tys. zł.

Poziom pomocy unijnej

Poziom pomocy finansowej dla mikroprzedsiębiorstw w ramach PROW 2007-2013 wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Więcej szczegółów o działaniu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"  pod nr 61- 28 28 847 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub napisz: biuro@agroabc.pl

 


Zobacz również:
MŁODY ROLNIK - Ułatwienie startu Młodym Rolnikom
Modernizacja gospodarstw rolnych 2007 - 2013
Renty strukturalne - renta strukturalna warunki
Różnicowanie działalności rolniczej

Program rolnośrodowiskowy

 Patronat medialny