Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Cel działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez
rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej
z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję
zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Podstawa prawna

Art. 52-53 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.).
Art. 35 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr
1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z
23.12.2006 r.).

Uzasadnienie 

Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego
obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług.

Zakres pomocy

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7) usług transportowych;
8) usług komunalnych;
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania towarów;
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
które mają zastosowanie do tej operacji;
3) działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości
należącej do:
- gminy wiejskiej, albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys.
mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.
mieszkańców;
Kryterium to nie dotyczy operacji realizowanych w ramach Osi 4.
4) inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem,
zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą
nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt 3;
5) operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo
rozwijanej działalności nierolniczej.

Beneficjent

Osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, która
jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników, jako rolnik, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty
bezpośrednie lub domownik lub małżonek rolnika.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie
rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Poziom pomocy

Poziom pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013 wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych
operacji.

Zobacz również:
MŁODY ROLNIK - Ułatwienie startu Młodym Rolnikom
Modernizacja gospodarstw rolnych 2007 - 2013
Renty strukturalne - renta strukturalna warunki
Program rolnośrodowiskowy

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa

Skomentuj i zobacz opinie na forum dla rolników
Poszukaj swojego najbliższego doradcy rolniczego na mapiePatronat medialny