Ułatwienie startu młodym rolnikom

Cel działania - Ułatwianie startu młodym rolnikom

Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez
ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Uzasadnienie

W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej
55 roku życia. W celu stymulowania transferu tych gospodarstw na rzecz młodych
i wykształconych następców konieczne jest wsparcie ze środków publicznych.
Przejmowanie gospodarstw przez osoby młode, aktywne, o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych sprzyja pożądanym zmianom strukturalnym w rolnictwie
i prowadzi do wzrostu konkurencyjności sektora rolnego. Rozpoczęcie samodzielnej
działalności rolniczej wymaga jednak poniesienia znacznych nakładów finansowych
na uruchomienie produkcji oraz modernizację gospodarstwa, dlatego wsparcie
finansowe jest niezbędne w celu umożliwienia młodym rolnikom realizacji ich
zamierzeń inwestycyjnych.

Podstawa prawna

Art. 20 lit. a) ppkt ii) oraz art. 22 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20
września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L
277/1 z 21.10.2005 r.).
Art. 13 oraz pkt 5.3.1.1.2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006 r.).

Beneficjent

Osoba fizyczna.

Opis działania

Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają
samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego.

O pomoc może się ubiegać osoba, która:
1) nie prowadziła dotychczas działalności rolniczej, a w szczególności nie była
posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR albo
2) prowadzi działalność rolniczą, a w szczególności stała się posiadaczem
nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR:
a) w drodze spadku, lub
b) w drodze spadku lub darowizny otrzymanych w trakcie nauki bądź przed
uzyskaniem pełnoletności, lub
c) w sposób nie wymieniony w lit. a lub b – wyłącznie w ramach pierwszego
naboru wniosków (w roku 2007).

Pomoc nie może być przyznana po upływie 18 miesięcy prowadzenia działalności
rolniczej. 

Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej

Za datę rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznawana jest:

a) data wejścia po raz pierwszy w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co
najmniej 1 ha UR albo
b) data innego zdarzenia świadczącego o tym, że wnioskodawca prowadził
działalność rolniczą przed wejściem w posiadanie nieruchomości rolnej, o której
mowa w lit. a.

Do zdarzeń takich należy w szczególności:

1) podjęcie produkcji w niektórych działach specjalnych produkcji rolnej;
2) złożenie wniosku o wpis do ewidencji producentów;
3) zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru;
4) podjęcie ubezpieczenia w KRUS w charakterze innym niż domownik;
5) wystąpienie o pomoc pochodzącą ze źródeł krajowych lub wspólnotowych,
przeznaczonych na cele związane z rozwojem lub dostosowaniem działalności
rolniczej (SAPARD, PROW 2004-2006, SPO, PROW 2007-2013) lub o kredyt
preferencyjny udzielany przez ARiMR.

Do okresu prowadzenia działalności rolniczej, określanego na potrzeby stosowania
art. 13 oraz art. 17 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) 1974/2006, na wniosek osoby
ubiegającej się o pomoc, nie wlicza się w szczególności następujących okresów
wyłączeń:

1) przed uzyskaniem pełnoletności;
2) nauki szkolnej lub studiów wyższych;
3) odbywania służby wojskowej.

Okres wyłączenia nie może być uwzględniony w części przypadającej po dacie innego
zdarzenia świadczącego o tym, że wnioskodawca prowadził działalność rolniczą przed
wejściem w posiadanie nieruchomości rolnej.

Biznesplan

Biznesplan zawiera:

1) cele, koncepcję i etapy rozwoju gospodarstwa;
2) opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa, w szczególności informacje dotyczące
zasobów gospodarstwa oraz struktury produkcji;
3) opis i harmonogram planowanych inwestycji, z uwzględnieniem inwestycji
służących dostosowaniu do wymaganych przepisami prawa standardów w
zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt;
4) początkowy i docelowy wynik ekonomiczny gospodarstwa;
5) informacje na temat sposobu uzupełnienia wykształcenia (jeżeli dotyczy) oraz
planowanych szkoleń lub doradztwa;
6) informacje na temat innych zamierzeń dotyczących rozwoju gospodarstwa.

Gospodarstwo młodego rolnika zostanie poddane kontroli w celu weryfikacji realizacji
założeń biznesplanu. Kontrola zostanie przeprowadzona przynajmniej raz, nie później
niż przed upływem 5 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy.
Weryfikacja realizacji biznesplanu będzie następować w oparciu o odpowiednie
dokumenty złożone przez beneficjenta, kontrole na miejscu oraz kontrole krzyżowe.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania zmian w
realizowanym biznesplanie.

Możliwość uzupełnienia wykształcenia

Młody rolnik, który w dniu złożenia wniosku nie spełnia kryterium dotyczącego
kwalifikacji zawodowych, może otrzymać pomoc pod warunkiem uzupełnienia
wykształcenia w ciągu 36 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy.

Możliwość łączenia pomocy w ramach różnych działań za pośrednictwem
biznesplanu

Nie przewiduje się.

Kryteria dostępu

Beneficjent:
1) jest pełnoletni i w dniu złożenia wniosku nie ukończył 40 roku życia;
2) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z wykształcenia lub
stażu pracy w rolnictwie;
3) będzie rozwijał działalność rolniczą zgodnie z założeniami biznesplanu;
4) co najmniej 70% kwoty premii wykorzysta na cele związane z rozwojem
gospodarstwa, zgodnie z założeniami biznesplanu;
5) przez okres co najmniej 3 lat od wypłaty pomocy będzie ubezpieczony w KRUS
na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z
mocy ustawy i w pełnym zakresie;
6) będzie prowadził gospodarstwo objęte pomocą przez okres co najmniej 5 lat
od dnia wypłaty pomocy.

Przejmowane gospodarstwo:

1) ma powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia wielkość gospodarstw w danym
województwie i nie większą niż 300 ha; jeżeli średnia wojewódzka jest niższa
niż średnia krajowa, wówczas obowiązuje średnia krajowa;
2) stanowi lub będzie stanowiło własność beneficjenta lub dzierżawę
(użytkowanie wieczyste) z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego;
3) spełnia standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków
utrzymania zwierząt w gospodarstwie lub dostosuje się do tych standardów w
ciągu 3 lat prowadzenia gospodarstwa (z uwzględnieniem okresów wyłączeń).

Pomoc podlega zwrotowi w całości lub części, w przypadku gdy młody rolnik nie spełni
zobowiązań dotyczących w szczególności prowadzenia gospodarstwa oraz
ubezpieczenia w KRUS przez wymagany okres, realizacji założeń biznesplanu,
uzupełnienia wykształcenia oraz dostosowania do standardów.

Forma i wysokość pomocy finansowej

Jednorazowa premia w wysokości 50 tys. złotych.

Kwota premii nie przekracza równowartości 55 tys. EUR, zgodnie z załącznikiem do
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW).

 

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku i biznesplanu- skontaktuj się z nami

 Patronat medialny