Programy, dopłaty, pakiety, płatności rolnośrodwiskowe

Głównym zadaniem programów rolnośrodowiskowych jest redukcja negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i maksymalizacja jego pozytywnego oddziaływania na różnorodność biologiczną i krajobraz obszarów wiejskich .

Program rolnośrodowiskowy obejmuje 8  przedsięwzięć rolnośrodowiskowych, zwanych dalej pakietami rolnośrodowiskowymi, w zakres których wchodzi 45 wariantów, do których przysługuje płatność rolnośrodowiskowa.

Pakiety rolnośrodowiskowe są związane z gospodarowaniem rolniczym ukierunkowanym na ochronę środowiska, zachowanie siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych oraz zachowaniem zasobów genetycznych roślin i zwierząt gospodarskich. Każdy pakiet posiada zestaw kilku ściśle sprecyzowanych wymogów, które wykraczają poza i nie pokrywają się z innymi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej.

Zobacz więcej:

Program rolnośrodowiskowy

Plan rolnośrodowiskowy

Dotradca rolnośrodowiskowy
 Patronat medialny